Allmänna villkor

Uppdaterad 2023-05-12

Garantivillkor

Vår garantivillkor är din trygghet. Vi lägger stor vikt på att du som företag/konsument ska känna dig trygg med ditt köp.
Genom köp av vattenreningsutrustning och tillbehör från Aqua Invent så följer vi konsumentköplagen.

Vi genomför ständiga förbättringar och är därför tacksamma att ni vid missnöje gör en reklamation, så vi kan identifiera felet och aktivt förebygga avvikelser.

För att undvika handhavandefel ber vi dig läsa och följa de användnings- och underhållsinstruktioner som medföljer produkten noggrant. Korrekt installation, underhåll och användning garanterar långvarig hållbarhet hos produkten.

3 års produktgaranti
Produktgarantin gäller i tre år och täcker eventuella fabrikationsfel där vattenfiltret eller någon komponent har något fel eller skada som inte orsakats av kunden. Vid nyttjande av produktgarantin ansvarar vi för att ersätta vattenfiltret och/eller komponenten.

3 års funktionsgaranti
Funktionsgaranti gäller i 3 år och skyddar kunden i det fall vattenfiltret slits ut snabbare än beräknat eller förlorar sin funktion. Vid nyttjande av funktionsgarantin ansvarar vi för att felsöka problemet och vid behov ersätta vattenfiltret eller skadade komponenter.

3 års reningsgaranti
Reningsgarantin gäller i 3 år och skyddar kunden när vattenfiltret efter installation inte uppnår av oss beräknat resultat. I sådant fall gör vi en ny bedömning av kundens situation och ersätter vid behov filtret mot ett annat mer lämpligt. För att nyttja reningsgarantin krävs att ett nytt vattenprov görs. Detta gäller inte om råvattenkvaliteten förändras utifrån vattenanalysen som legat till grund för beräkningen/offerten/köpet

VILLKOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT GARANTI SKALL GÄLLA
För att garantin skall gälla skall reningsutrustningen vara monterad och använd på ett korrekt sätt. Rördragning och installation skall vara fackmannamässigt utförda och överensstämma med gällande branschregler.

Kunden ska ha försett oss med korrekta uppgifter om vattentäkt, fastighet, vattenförbrukning och andra tekniska förutsättningar. Kunden måste även försett oss med en färsk vattenanalys från ett ackrediterat laboratorium.
Garantitiden börjar gälla från inköpsdatum.

Gällande garantiarbeten
Påbörja inga garantiarbeten utan att kontakta oss först. Arbeten som påbörjats utan vårt godkännande tar vi inget betalningsansvar för. Ärendet bör utredas grundligt, därmed följer vi punktligt vår reklamationshantering.

Begränsningar för funktionsgaranti och reningsgaranti

För att garantier ska gälla så krävs att en råvattenanalys samt analys av filtrerat vatten är gjord från ett ackrediterat laboratorium. Före och efter prov ska vara taget vid samma tidpunkt/tillfälle och sannolikt flöde uppfyllt efter filtrering. Muntliga överenskommelser utöver garantiavtalet är inte bindande för garantigivaren.

Garantin på installerad produkt omfattas ej av nedan specificerade punkter

⦁ Om produkten används vårdslöst
⦁ Maximalt arbetstryck eller flöde överskrids
⦁ Om anvisningar rörande montering, användning, underhåll och skötsel inte efterföljts
⦁ Felaktig montering av produkten eller felaktig placering på användningsplatsen
⦁ Vid åsknedslag, brand eller felaktig spänning.
⦁ Reparationer, underhåll ej utförda enligt godkänd reklamation
⦁ Slitdetaljer som följer utrustningens underhållsplan så som injektor, filtrerbädd med mera.
⦁ Reservdelar som ej levererats av Aqua Invent.
⦁ Garantin gäller ej detaljer som omfattas av produktens serviceplan.
⦁ Offererad anläggning ej är rätt eller komplett installerad
⦁ Pumpkapaciteten för filtrets regenereringsbehov ej är uppfyllt
⦁ Förändrat uttag av vatten. (fler påkopplingar av blandare, hushåll efter installation)
⦁ Förändrad råvattenkvalitet utifrån vattenanalysen som legat till grund för
beräkningen/offerten/köpet
⦁ Uteblivet underhåll enligt angivna instruktioner.
⦁ Frakt/Transport av utrustning

Garantin gäller endast av Aqua Invent levererat material. Servicematerial och eventuellt utbytesmaterial skall vara inköpt från Aqua Invent för att garantin ska gälla under garantitiden.

 

Ångerrätt & Reklamation

Enligt distansavtalslagen har konsumenten 14 dagar på sig att ångra sitt köp om köpet tecknas via webb eller telefon. Det gäller dock inte butik eller återförsäljare som gäller under konsumentköplagen. Vid retur står alltid köparen/konsumenten för returkostnaden.

Vid retur ska förpackning vara obruten och oskadad vid framkomsten för att återbetalning ska medges.

Returavdrag görs med 25% om köpet gjorts i butik eller av återförsäljare.

 

Leverans och frakt

Vi använder fraktbolaget DB Schenker som speditör. Normal leveranstid är 2-5 arbetsdagar med reservation för slutförsäljning och hög arbetsbelastning. För beställningsvaror är leveranstiden normalt längre. Fraktkostnader beräknas av DB Schenker. För övriga leveransvillkor hänvisar vi till: Leveransbestämmelser enligt NL17.

Transportsätt som tillämpas är fritt fabrik. Vilket innebär om inte annat avtalats övergår varan på köparen då varan utlämnats till självständig fraktförare. Vid tillfället för avlämnande av gods skall mottagaren alltid besiktiga godset. Transportskador skall anmälas till transportbolaget inom 5 dagar. I annat fall betraktas reklamationsrätten som förbrukad.

 

Felanmälan & Reklamation

Om du inte är nöjd eller om varan är felaktig ska du göra en reklamation. Felanmälan gör du genom att fylla i vårt formulär för felanmälan.

 

Force Majeure

Aqua Invent är befriad från sina åtaganden om det inträffat ett hinder utanför vår kontroll. Sådant hinder kan exempelvis vara krig, terrorism, eldsvåda, naturkatastrofer och arbetsmarknadskonflikt. Om en underleverantör förhindras fullgöra sin leverans på grund av omständigheter som här angetts, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra påföljder.

 

Betalning

Efter utleverans skickas digital faktura via e-post till köparen. I fakturan specificeras kostnaden för beställda varor samt frakt och moms. Om kund saknar e-post skickas i stället pappersfaktura med aviavgift 30 kr, moms tillkommer.

Om ingenting annat uppges på fakturan så är förfallodagen 30 dagar efter fakturan skapats.

Vid utebliven betalning skickas påminnelsefaktura. Efter tre påminnelser lämnas ärendet till inkasso därefter tillkommer inkassoavgifter och dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen, i enlighet med den svenska räntelagen.

Vi erbjuder räntefri delbetalning via Wasa Kredit på 3, 6, 12 eller 24 månader. Vid längre betalningsplan tillkommer en ränta på 5,95% enligt avtal. Uppläggningsavgift (engångsbelopp) och aviavgift tillkommer. För detaljer och exakta villkor hänvisar vi till kundens avtal med Wasa Kredit.

 

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande bestämmelser i GDPR. För mer information, se vår Integritetspolicy.

Behöver du hjälp?

Om du har några frågor eller funderingar kring våra villkor kan du alltid kontakta oss och få svar snabbt!

Kontakta oss