Vad betyder de olika svaren i mitt vattenprov?

När du skickar in ett vattenprov och får tillbaka resultatet så kan det vara svårt att förstå vad de olika värdena betyder. Här förklarar vi de vanligaste parametrarna så du kan få en bättre förståelse av vad som finns i ditt dricksvatten.

Alkalinitet

Alkalinitet är ett mått på vattnets förmåga att neutralisera försurning, även känt som buffringsförmåga. Total alkalinitet (TA) bör normalt hållas på ca 60 – 120 ppm.


Aluminium

Aluminium förekommer naturligt i jord, luft och vatten, vilket innebär att det också kan finnas i vårt dricksvatten. Vanligtvis är låga halter av aluminium i dricksvatten inte skadliga, men höga halter kan utgöra en långsiktig hälsorisk. Kom ihåg att kontakta en specialist om du misstänker höga halter av aluminium i ditt dricksvatten.


Antimon

Antimon är en metall som förekommer naturligt i jorden och kan därför upptäckas i dricksvatten. Vid låga halter anses antimon inte vara skadligt för människors hälsa, men långvarig exponering för höga halter av antimon i dricksvatten kan orsaka hälsoproblem som illamående, kräkningar och diarré. Intag av höga halter av antimon under en längre tid kan också leda till skador på lungor, hjärta och lever.


Arsenik

Arsenik är en giftig metall som kan förekomma naturligt i jordskorpan och i dricksvatten. Långvarig exponering för höga halter av arsenik i dricksvatten har kopplats till olika hälsoproblem, bland annat hudförändringar, cancer i hud, lunga, urinblåsa och njurar samt problem med hjärt- och kärlsystemet och andningsorganen. Barn som utsätts för höga halter av arsenik kan få utvecklingsproblem och högre risk för infektioner.


Bly

Bly är en giftig metall som kan finnas i dricksvatten på grund av blyrör, armaturer och lödning som används i hushållens rörledningar. Även låga halter av bly i dricksvattnet kan ha skadliga effekter, särskilt hos barn, vars hjärnor och nervsystem är särskilt sårbara. Exponering för bly i dricksvatten kan leda till inlärnings- och beteendeproblem, lägre IQ och ökad risk för utvecklingsförseningar. Hos vuxna kan långvarig exponering för bly orsaka högt blodtryck, njurskador och reproduktionsproblem.


Cyanid

Cyanid är ett giftigt ämne som kan förekomma i dricksvatten på grund av både naturliga händelser och mänsklig verksamhet. Även små mängder cyanid i dricksvatten kan vara skadliga för människors hälsa och orsaka illamående, kräkningar, huvudvärk och i extrema fall till och med döden. Långvarig exponering för låga halter av cyanid i dricksvatten har också kopplats till neurologiska problem, inklusive försämrad kognitiv funktion. Cyanidföroreningar i dricksvatten är vanligtvis ett resultat av industriell verksamhet, gruvdrift eller naturliga händelser som skogsbränder eller algblomning.


Fluorid

Fluorid är ett mineral som finns naturligt i dricksvatten eller som tillsätts under vattenreningsprocessen för att förebygga karies. Även om låga halter av fluorid i dricksvattnet anses vara säkra och fördelaktiga kan höga halter av fluorid orsaka hälsoproblem som tandfluoros (vita fläckar på tänderna) och skelettfluoros (smärta och stelhet i ben och leder).


Fosfat

Fosfat är ett naturligt förekommande mineral som kan förekomma i dricksvatten på grund av avrinning från jordbruket, mänskligt avfall eller industriell verksamhet. Även om låga fosfatnivåer i dricksvatten i allmänhet anses vara säkra, kan höga fosfatnivåer leda till skadliga algblomningar i vattenförekomster, vilket kan påverka både människors hälsa och miljön. I dricksvatten kan höga fosfatnivåer också leda till korrosion av rör och armaturer.


Järn

Järn är ett naturligt förekommande mineral som kan finnas i dricksvatten på grund av förekomsten av järnhaltiga stenar eller jord. Även om låga järnhalter i dricksvatten i allmänhet anses vara säkra och till och med kan ha hälsofördelar, kan höga järnhalter orsaka problem som metallsmak i vattnet, missfärgat vatten och fläckar på tvätt och armaturer.


Kadmium

Kadmium är en giftig metall som kan förekomma i dricksvatten på grund av naturliga händelser, industriell verksamhet eller avfallshantering. Även låga halter av kadmium i dricksvatten kan vara skadliga för människors hälsa och orsaka njurskador, benförlust och ökad risk för cancer. Långvarig exponering för höga kadmiumnivåer kan också leda till anemi och högt blodtryck.


Kalcium

Kalcium är ett mineral som kan finnas naturligt i dricksvatten. Kalcium är ett viktigt näringsämne som är viktigt för benens och tändernas hälsa, men höga kalciumhalter i dricksvattnet kan leda till att det bildas kalkavlagringar i rör och armaturer, vilket kan minska vattenflödet och påverka prestandan hos apparater som diskmaskiner och varmvattenberedare.


Kalium

Kalium är ett mineral som kan finnas naturligt i dricksvatten. Låga kaliumhalter i dricksvatten anses i allmänhet vara säkra, men höga kaliumhalter kan vara skadliga för personer med vissa medicinska tillstånd, t.ex. njursjukdomar eller hjärtsjukdomar.


Humus (Kemisk oxygenförbrukning CODMn)

Humus organiskt material från växtlighet runtom vattentäkten, som läckt in i vattentäkten. Man kan ibland upptäcka humus i sitt vatten efter regnoväder eller på våren när snön smälter bort. Låga halter av humus i dricksvatten anses i allmänhet vara säkra, men höga halter av humus kan leda till en obehaglig smak och lukt i vattnet samt missfärgning och fläckar på tvätt och armaturer.


Klor

Klor är en kemikalie som vanligen tillsätts i dricksvatten som ett desinfektionsmedel för att döda bakterier och virus. Låga klorhalter i dricksvatten anses i allmänhet vara säkra och effektiva för att förebygga vattenburna sjukdomar, men höga klorhalter kan orsaka en obehaglig smak och lukt i vattnet samt irritation av hud och ögon.


Konduktivitet

Konduktivitet är ett mått på vattnets förmåga att leda elektrisk ström. Konduktivitet är inte en specifik förorening eller kontaminant, men den kan vara en indikator på dricksvattnets allmänna kvalitet. Höga konduktivitetsnivåer i dricksvatten kan tyda på förekomst av upplösta mineraler och salter, vilket kan påverka vattnets smak och kvalitet samt prestanda hos apparater som diskmaskiner och varmvattenberedare.


Koppar

Koppar är en metall som kan finnas naturligt i dricksvatten eller som kan läcka ut från rör och armaturer. Låga kopparhalter i dricksvatten anses i allmänhet vara säkra, men höga kopparhalter kan orsaka gastrointestinala problem som illamående och kräkningar samt lever- och njurskador.


Krom

Krom är en metall som kan finnas naturligt i dricksvatten eller frigöras från industriell verksamhet. Låga kromhalter i dricksvatten anses i allmänhet vara säkra, men höga kromhalter kan orsaka hudirritation, andningsproblem och en ökad risk för cancer.


Kvicksilver

Kvicksilver är ett mycket giftigt ämne som kan skada nervsystemet, immunförsvaret och njurarna. Det kan komma in i vattenkällor från industriavfall, gruvdrift och vissa produkter som termometrar och lysrörslampor. Exponering för även små mängder kvicksilver kan vara skadligt, så det är viktigt att begränsa exponeringen för detta element.


Magnesium

Magnesium är ett viktigt näringsämne som spelar en viktig roll i många kroppsfunktioner. Det finns naturligt i vissa vattenkällor och kan också tillsättas i vatten som ett tillskott. Ett tillräckligt magnesiumintag kan bidra till att upprätthålla friska ben, muskler och hjärtfunktion.


Mangan

Mangan är ett naturligt förekommande grundämne som finns i jord och stenar. Det kan ibland finnas i höga halter i grundvatten, särskilt i områden med gruvdrift eller tung industri. Höga manganhalter i dricksvatten kan ge en bitter eller metallisk smak, och långvarig exponering kan ge neurologiska symtom.


Natrium

Natrium är ett viktigt mineral som hjälper till att reglera vätskebalansen i kroppen. Medan en viss mängd natrium är nödvändig för god hälsa kan för mycket natrium leda till högt blodtryck och andra hälsoproblem. Dricksvatten kan innehålla natrium om det kommer från en källa med höga halter av naturligt förekommande natrium, eller om natrium tillsätts som en behandlingskemikalie.


Nickel

Nickel är ett naturligt förekommande grundämne som finns i jord och stenar. Det kan komma in i vattenkällor från gruv- eller industriprocesser och finns också i vissa rör och rördelar av rostfritt stål. Exponering för höga halter av nickel kan vara skadligt för människors hälsa och orsaka hudutslag, andningsproblem och matsmältningsproblem.


Nitrit

Nitrit är en förening som kan bildas i vatten till följd av avrinning från jordbruket, septiska system och andra källor. Nitrit kan vara skadligt för människors hälsa, särskilt hos spädbarn och småbarn, eftersom det kan störa blodets förmåga att transportera syre. Höga nitrithalter i dricksvatten kan orsaka methemoglobinemi, ett tillstånd där blodet inte kan transportera tillräckligt med syre till kroppens vävnader.


pH-värde

pH-värdet är ett mått på om vattnet är surt eller basiskt. Generellt sett talar man om att ett lågt pH-värde ger ett surt vatten, medan ett högt värde betyder att vattnet är basiskt. Ett normalt pH-värde brukar ligga någonstans mellan 6-8. I samband med vattnets alkalinitet kan det bildas aggressiv kolsyra i vattnet, vilket normalt sett inte visas i analysresultatet. Aggressiv kolsyra kan leda till skada eller slitage på ledningar och vitvaror.


Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i beggrunder runtom i landet. Långvarig exponering för radon är en känd orsak till lungcancer, så det är viktigt att övervaka radonnivåerna och vid behov vidta åtgärder för att minska exponeringen. För att testa sitt dricksvatten för radon kan man beställa ett vattenprov för radon.


Selen

Selen är ett viktigt mineral som är nödvändigt för en god hälsa, men för mycket selen kan vara skadligt. Det finns i vissa vattenkällor och tillsätts ibland i vatten som ett tillskott. Höga halter av selen kan orsaka hälsoproblem som illamående, hudutslag och andra symtom.


Sulfat

Sulfat är en vanlig förening som finns i många vattenkällor, särskilt i områden med naturligt förekommande mineraler som gips. Sulfat är vanligtvis inte skadligt i små mängder, men höga halter kan ge en laxerande effekt och påverka vattnets smak.


Total hårdhet (dH)

Vattnets hårdhet är mängden mineraler som kalcium och magnesium i vattnet. Hårt vatten kan orsaka kalkavlagringar och ansamlingar i rör och apparater och kan påverka vattnets smak. Vattenhårdhet mäts vanligtvis i hårdhetsgrader (dH).


Turbiditet

Turbiditet är ett mått av vattnets grumlighet. Hög turbiditet kan indikera förekomst av skadliga bakterier och andra föroreningar i vattnet.


Uran

Uran är ett naturligt förekommande radioaktivt ämne som kan finnas i vissa vattenkällor. Exponering för höga nivåer av uran kan orsaka njurskador och öka risken för cancer. Uran är skadligt både för människor och djur.