Vattenproblem med grävd eller borrade brunn?

Det finns ungefär 400 000 enskilda brunnar för permanentboende och lika många för fritidsboende i landet.

Brunnen kan antingen vara borrad eller grävd. Idag är nästan alla nya brunnar djupborrade, men det finns grunda brunnar, ofta handgrävda, som fortfarande är i drift och fungerar.
Egen brunn innebär att du själv måste hålla koll på dricksvattnet och sköta om brunnen. Brunnsvattnet påverkas av både årstid och användning. Under sommaren kan tillflödet i brunnen vara lågt och med det ge försämrad vattenkvalitet. Därför är det viktigt att göra regelbundna vattenprov för att tidigt upptäcka förändringar och kunna åtgärda dem.

Livsmedelsverket rekommenderar att du gör vattenanalys vart tredje år, men även tätare om du misstänker att vattnet blivit förorenat.

Vattenproblem med borrad brunn?

Idag är nästan alla nya brunnar djupborrade.
Många grävda brunnar har dessutom ersätts med djupborrade eftersom de ger en tryggare vattenförsörjning. En rätt utförd borrad brunn ger ett gott skydd mot ytligt grundvatten samt ha ett bra pH-värde och låga bakteriehalter. Däremot kan förhöjda bakteriehalter förekomma direkt efter borrning med klingar av efter en viss tids användning.
De flesta borrade brunnar ger oftast en god tillgång till vatten men kan även ge bekymmer. De vanligaste problemen som kan uppstå är för höga halter av järn, mangan, fluorid, svavelväte och radon. I kustnära trakter kan även problem med klorid förekomma.
På andra håll i landet, t ex Skåne, kan borrade brunnar även ge väldigt hårt vatten.

Vattenproblem med grävd brunn?

Fördelar med grävda brunnar är att de oftast kostar mindre att anlägga och de sällan ger problem med fluorid, klorid, svavelväte och radon. Nackdelarna kan vara lågt pH-värde och att det är större risk för påverkan av ytvatten.
Att ytvatten kommer ner i brunnen kan bero på att den är dåligt tätad och blir då mer utsatt vid t ex regn och snösmältning.
Man bör även tänka på brunnens placering så att den inte ligger nära avlopp, gödselupplag, beteshagar för kor och hästar eller åkermark. De vanligaste problemen som då kan uppstå med grävda brunnar är höga bakterietal, låga pH-värden samt höga nitratvärden.

Rekommenderade produkter:

 Avjärningsfilter Mn/Mna

 Fluoridfilter F-55

 Avsyrningsfilter A

 Luminor Blackcomb

Vi rekommenderar

Första steget mot rent vatten är ett vattenprov. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret samt vilket eller vilka vattenprov du vill göra, så skickar vi en provflaska med information och ett frågeformulär inom några dagar. Provresultatet får du sedan hemskickat tillsammans med en kostnadsfri rekommendation på eventuella åtgärder för ditt vatten. Resultatet tar cirka 10 arbetsdagar från det att du skickat in din provflaska. Enkelt och smidigt!

Fler vattenproblem

Grönt hår efter dusch

Grönt hår efter dusch

Den troligaste orsaken till att håret blir grönt är att vattnet är aggressivt (surt).Aggressivt vatten orsakar kopparutfällningar i vattnet som ger grönt hår. Det beror på aggressiv kolsyra, låg alkalinitet (HCO3) och lågt pH-värde (pH värdet bör vara mellan 7,0 och...

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten ger sträv tvätt och tvål som inte löddrar. Vita avlagringar och beläggningar på sanitetsgods och i kokkärl eller fläckar på glas beror på en hög kalkhalt i vattnet, såkallat hårt vatten. Hårt vatten är boven bakom pannsten. En hög halt lösta kalcium- och...

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Lukten kan bero på att svavelväte eller metangas förekommer i vattnet, men kan också komma av att bakterier eller avloppsvatten tagit sig in i dricksvattensystemet. Illaluktande vatten där doften kan liknas vid ruttna ägg (eller att vattnet luktar prutt) beror oftast...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!